Nazwa zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej Prosna – Wygiełdów etap III
Termin składania ofert: 14-08-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - droga Prosna- Wygiełdów
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja