Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Instalacja kolektorów słonecznych dla osiedla Polna w Praszce. Etap I - system grzewczy K3
Termin składania ofert: 12-08-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (7MB)
Przedmiar robót - napełnienie solarów płynem: PDFPrzedmiar
Odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 28-07-2008 r.: PDFWyjaśnienia
Odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 04-08-2008 r.: PDFOdpowiedz na zapytanie do SIWZ
Odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 06-08-2008 r.: PDFWyjaśnienia
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu     _zalacznik 429_
zamówienia