Nazwa zamówienia:

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Kolorowej, Bratków, Tulipanów i Astrów w Praszce - etap I

Termin składania ofert: 12-11-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: DOCOgłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy PDFinformacja o udzieleniu zamówienia