Nazwa zamówienia: Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w sieć wodociągową przy ul. Kolorowej w Praszce
Termin składania ofert: 20-11-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy PDFinformacja o udzieleniu zamówienia