Nazwa zamówienia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mickiewicza w Praszce – etap II
Termin składania ofert: 12-03-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja