Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Równoległej w miejscowości Przedmość - etap II
Termin składania ofert: 12-06-2007 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: DOCOgłoszenie o przetargu (176,00KB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (1,97MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (68,94KB)
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja (80,41KB)