Nazwa zamówienia: Przebudowa ulicy Równoległej w miejscowości Przedmość - etap II
Termin składania ofert: 12-06-2007 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: DOCOgłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja