Nazwa zamówienia: Przebudowę ulicy Równoległej w miejscowości Przedmość – etap III
Termin składania ofert: 12-06-2008 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ- Przedmość, ul. Równoległa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja