Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka – Zadanie I. Termomodernizacja budynków Gminy Praszka – etap IV
Termin składania ofert: 07-05-2007 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: DOCOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ - Termomodernizacja
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ: PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ: PDFWyjaśnienia dot. SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: DOCZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy: PDFInformacja