Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu – Zadanie II. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Termin składania ofert: 27.08.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ Instalacja c.o.

Zapytania wraz z wyjaśnieniami z dnia 19-08-2014 r.
Zmiana SIWZ

PDFWyjasnienia