W wyniku realizacji projektu pt. „Program odnowy terenów wiejskich Gmin
Źródła Rzeki Prosny" w ramach Pilotażowego Programu Leader+ została
opracowana „Strategia rozwoju obszarów wiejskich LGD GÓRNA PROSNA"
oraz powołana do życia Lokalna Grupa Działania. LGD przyjęła nazwę GÓRNA
PROSNA i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako
fundacja.

FUNDACJA GÓRNA PROSNA

Organizacja ta jest formą współpracy partnerów z organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców oraz sektora administracji publicznej. Fundacja ma osobowość prawną. Siedziba fundacji jest w Rudnikach, przy ul. Okólnej 2, 46-325 Rudniki. Organami Fundacji są Zarząd oraz Rada Fundacji.

W skład Zarządu wchodzi 10 osób:

 1. Andrzej Pyziak  - Przewodniczący
 2. Ryszard Gruner - Wiceprzewodniczący
 3. Włodzimierz Kierat - Skarbnik
 4. Anna Maria Gerlic- Sekretarz
 5. Eleonora Gędek - Członek Zarządu
 6. Rolad Fabianek - Członek Zarządu
 7. Marianna Wróbel - Członek Zarządu
 8. Renata Marzec - Członek Zarządu
 9. Dariusz Garncarek - Członek Zarządu
 10. Mariola Janusiak - Członek Zarządu

Rada Fundacji liczy 30 osób tj. po 6 osób z każdej z 5 gmin uczestniczących
w projekcie: Rudniki, Radłów, Fraszka, Gorzów Śląski, Byczyna.
Przewodniczącym Rady jest Marian Ponichtera, Wiceprzewodniczącym Artur
Tomala, Sekretarzem Józef Kędzia, a pozostałe 27 osób to członkowie Rady
Fundacji GÓRNA PROSNA.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
a w szczególności:

 • opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów wiejskich dla
  obszaru gmin: Rudniki, Radtów, Fraszka, Gorzów Śląski i Byczyna
  wspieranie działań na rzecz realizacji strategii,
 • promocja obszarów wiejskich,
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesje rozwoju obszarów wiejskich,
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwjązanych
  z aktywizacją ludności na obszarach .wiejskich.

Fundacja będzie się zajmowała obecnie realizacją działań zapisanych w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD GÓRNA PROSNA.

W wyniku ankietyzacji uczestników warsztatów Pilotażowego Programu
Leader + wyodrębniono następujące tematy wiodące:

1. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych

Cel strategiczny:
Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, potencjału przyrodniczego oraz
historycznego dla rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich

2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich

Cel strategiczny:
Rozwój nowoczesnych i funkcjonalnych usług społecznych i edukacyjno-
sportowych. Rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury

Wybór takich tematów wiodących wskazuje, iż większość mieszkańców
terenu objętego działaniem LGD „Górna Prosna" widzi szanse rozwojowe
w wykorzystaniu zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego oraz
w poprawie jakości życia.

„Górna Prosna" jest obszarem o dużej wartości przyrodniczej, historycznej
i kulturowej, gdzie możliwy jest rozwój lokalny w oparciu o zasoby miejscowe,
w szczególności przyrodniczo - krajobrazowe, gospodarcze i kulturowe.

 • rozwój regionu zgodnie z zasada, zrównoważonego rozwoju,
 • podnoszenie konkurencyjności obszaru,
 • pobudzenie aktywności mieszkańców wsi,
 • efektowne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowo-historycznych,
 • rozwój gospodarki wiejskiej wykorzystującej w sposób zrównoważony zasoby naturalne,
 • promowanie lokalnych produktów i usług,
 • rozwój życia społeczno-kulturowego wsi i podtrzymywanie
  wielokulturowej tożsamości,
 • odtworzenie zdarzeń historycznych,
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • rozwój nowoczesnych i funkcjonalnych usług społecznych i edukacyjno-sportowych
 • rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich,
 • nawiązanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Realizacja projektów w ramach wypracowanych celów ma się przyczynić
do kreowania nowych usług na wsi zwłaszcza w działalności pozarolniczej .
i wspierającej turystykę, ożywienie tradycyjnych b'ranz i rzemiosł poprzez
wspieranie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca .pracy, organizowanie
szkoleń i doradztwa związanego z wdrażaniem nowych technologii. Przyczyni się również do budowania społeczeństwa informacyjnego poprzez-rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, zakładanie baz danych, portali
internetowych a tym samym zwiekszenie dostępności do internetu. Wszystkie
te działania pośrednio przyczynią się do wzrostu PKB.

Główne cele wypracowane
w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD „Górna Prosna'

Cel strategiczny:

I.1. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, potencjału przyrodniczego
oraz historycznego dla rozwoju gospodarczego

Cele operacyjne:
I.1.1. Utworzenie infrastruktury turystycznej
I.1.2. Kształtowanie krajobrazu i ładu przestrzennego na terenach
wiejskich LGD
I.1.3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
I.1.4. Rozwój gospodarki wiejskiej wykorzystującej w sposób
zrównoważony zasoby naturalne.
I.1.5. Odtworzenie zdarzeń historycznych.

Cel strategiczny:

I.2. Przygotowanie atrakcyjnej oferty turystycznej i promocji.

Cele operacyjne:
I.2.1. Przygotowanie projektu promocyjno-informacyjnego związanego
z wykreowaniem wizerunku LGD
l.2.2. Promowanie lokalnych produktów i usług.
l.2.3. Kategoryzacja atrakcji turystycznych.

Cel strategiczny:

II.1. Rozwój nowoczesnych i funkcjonalnych usług społecznych i
edukacyjno-sportowych

Cele operacyjne:
II.1.1. Poprawa i upowszechnienie sportu, wypoczynku i rekreacji
ruchowej
II.1.2. Rozwój życia społeczno-kulturalnego wsi i podtrzymywanie
wielokulturowej tożsamości
ll.2.2. Wsparcie różnorodnych form edukacji i opieki społecznej

Cel strategiczny

II.2. Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich

Cele operacyjne:
II.2.1. Rozwój prz|edsiębiorczości na terenach wiejskich
II.2.2. Rozwój infrastruktury
II.2.3. Nawiązanie vyspółpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.