• Informacja

  o szkoleniu z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju gospodarczego z przeznaczeniem mięsa na użytek własny

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej z PE Ø 624mm o pojemności retencyjnej 210 l zlokalizowanej na działce 32/2 obręb ewid. 0052 Zawisna jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka miasto, o współrzędnych geodezyjnych (środek studni): Y-6530674,69 X-5658136,53,
  2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych z obszaru dróg wewnętrznych i placu manewrowego utwardzonych grysem kamiennym oraz nieutwardzonych poboczy terenu punktu skupu i składowania odpadów metalowych, działki nr 32/2 oraz 32/1, ark. m. 1, obręb 0052 Zawisna, jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka,

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stanowiska słupowego SN 15KV wraz z rozbiórka słupa SN15kV w istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia w Kowalach.

  Czytaj artykuł
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji.

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Praszce

  Czytaj artykuł
 • Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie–Skłodowskiej w Praszce – Etap II

  Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie–Skłodowskiej w Praszce – Etap II

  Realizacja inwestycji: od lipca do listopada 2021 r.

  Czytaj artykuł
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi

  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka

  Czytaj artykuł
 • Komunikat dot. funkcjonowania kasy urzędu miejskiego

  Informujemy, że od 11 października 2021 r. zmieniają się godziny otwarcia kasy Urzędu Miejskiego w Praszce

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej na terenie
  działki nr 188, obręb 0001
  2. usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych za pomocą ww. wylotu
   z kanalizacji deszczowej poprzez rów melioracyjny R-E w Km 0+105 jego biegu
  (dz. nr 188, obręb 0001) do wód powierzchniowych płynących cieku Trojanówka w km 30+550 jej
  biegu (dz. nr 1, obręb 0001)

  Czytaj artykuł
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kabli energetycznych 15 kV umożliwiających przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i odbiór energii elektrycznej z projektowanych źródeł energii odnawialnej w Kowalach

  Czytaj artykuł
 • Zamknięcie PSZOK-u

  Informujemy, że ze względu na prowadzone prace budowlane przy obwodnicy Praszki w dniu 5.10.2021 r. PSZOK w Kowalach będzie zamknięty.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj artykuł