Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 ppkt a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z poźn. zm.) poniżej publikujemy Rejestr Działalności Regulowanej:
PDFRejestr (632,82KB)