Informujemy, że w 2013 r. osiągnięto nastepujące poziomy recyklingu:

  1. 37 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  2. 100 % przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  3. 17,9 % przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.