Uchwały Rady Miejskiej w Praszce dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami:

Uchwała nr 42/VI/2015 z dnia 23-04-2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU42-VI-2015.pdf
Uchwała nr 214/XXIX/2017 z dnia 07-09-2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFU214-XXIX-2017.pdf
Uchwała nr 263/XXXIII/2018 z dnia 08-02-2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU263-XXXIII-2018.pdf
Uchwała nr 264/XXXIII/2018 z dnia 08-02-2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka PDFU264-XXXIII-2018.pdf
Uchwała nr 270/XXXIV/2018 z dnia 08-03-2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości (wraz ze zmianami) PDFU270-XXXIV-2018.pdf
PDFU303-XXXVII-2018.pdf
Uchwała nr 282/XXXV/2018 z dnia 26-04-2018 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU282-XXXV-2018.pdf
Uchwała nr 304/XXXVII/2018 z dnia 28-06-2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFU304-XXXVII-2018.pdf