Uchwały Rady Miejskiej w Praszce dotyczące systemu gospodarki odpadami:

Uchwała nr 42/VI/2015 z dnia 23-04-2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFU42-VI-2015.pdf (96,43KB)
Uchwała nr 170/XXIII/2020 z dnia 17-12-2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka PDFU170-XXIII-2020.pdf (493,92KB)
Uchwała nr 171/XXIII/2020 z dnia 17-12-2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFU171-XXIII-2020.pdf (330,83KB)
Uchwała nr 175/XXIII/2020 z dnia 17-12-2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Praszka PDFU175-XXIII-2020.pdf (179,25KB)
Uchwała nr 172/XXIII/2020 z dnia 17-12-2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFU172-XXIII-2020.pdf (225,88KB)
Uchwała nr 174/XXIII/2020 z dnia 17-12-2020 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFU174-XXIII-2020.pdf (367,42KB)
Uchwała nr 173/XXIII/2020 z dnia 17-12-2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości PDFU173-XXIII-2020.pdf (725,04KB)