Rada Miejska w Praszce podjęła uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami, które dostępne są na stronie www.praszka.pl w zakładce nowy system gospodarki odpadami.

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW !!!

 • wszelkie sprawy związane z administrowaniem gospodarką odpadami komunalnymi prowadzi Urząd Miejski w Praszce Pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka (tel. 34/3591 009)
 • deklarację o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi należy składać do Urzędu Miejskiego w Praszce;
 • w przypadku nie złożenia deklaracji w określonym terminie lub gdy zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji;
 • przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych umożliwi właścicielom i zarządcom nieruchomości wyposażenie ich
 • w pojemniki do gromadzenia odpadów;
 • opłatę za odbiór odpadów komunalnych uiszcza się miesięcznie w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce lub na konto bankowe nr ING Bank Śląski nr 30 1050 1504 1000 0024 1305 1364 do ostatniego dnia każdego miesiąca;
 • wypełniona deklaracja jest podstawą do uiszczania wielkości opłat za odbiór odpadów komunalnych (nie będą dodatkowo wystawiane nakazy płatnicze!!!). Wysokość opłaty wynika z danych określonych przez składającego w deklaracji;
 • w ramach poniesionej opłaty dwa razy w ciągu roku zorganizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbieranych z przed posesji a nadmiar odpadów komunalnych segregowanych można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w Kowalach ;
 • segregując odpady komunalne płacisz niższą stawkę za ich odbiór;
 • odpady komunalne, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach:
  • żółtym – z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne  
   do zbiornika należy wrzucać: zgniecione butelki po napojach, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach) , plastikowe torby, worki, reklamówki i inne niezabrudzone folie, metale kolorowe (puszki po napojach i konserwach), folie aluminiowe, , zabawki z tworzywa sztucznego,
  • brązowym – z przeznaczeniem na bioodpady
   do pojemnika należy wrzucać: odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszoną trawę, zagrabione liście, rośliny, ziemię po kwiatach, trociny i popiół drzewny, drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku), fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek,
  • zielonym– z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe
   do pojemnika należy wrzucać: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach,
  • niebieskim – z przeznaczeniem na opakowania z papieru, kartonu, tektury(także falistą), gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, papier, zadrukowane kartki, książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowy,
  • pomarańczowym (docelowo czarnym) – z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane;

Segregując odpady ułatwiasz proces poprawnego zbierania i zagospodarowania odpadów oraz osiągnięcie nałożonych na gminy poziomów odzysku odpadów, oszczędzasz swoje pieniądze, środowisko wokół Ciebie jest czystsze .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się spalania odpadów w przydomowych piecach. Przy spalaniu śmieci do atmosfery wydobywa się niczym nie oczyszczony dym, zawierający szkodliwe substancje np. tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie Szczególnie niebezpieczne są powstające przy spalaniu tworzyw sztucznych rakotwórcze
i toksyczne związki chemiczne zwane dioksynami.