Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w Kowalach (byłe składowisko odpadów komunalnych) i prowadzony jest przez Gminę Praszka. Do PSZOK można odwozić  posegregowane  następujące rodzaje odpadów:

 • Przeterminowane leki (kod 20 01 32),
 • Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe (kody 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*),
 • Zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34),
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36),
 • Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
 • Odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka tj. do 1,5 m3),
 • Zużyte opony (kod 16 01 03),
 • Odpady zielone (kod 20 02 01),
 • Opakowania ze szkła (kod 15 01 07),
 • Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02),
 • Opakowania z papieru i tektury ( kod15 01 01).

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny:

w okresie od 1 kwietnia do 30 września
wtorek 11.00 – 19.00
czwartek 11.00 – 19.00
trzecia sobota miesiąca 9.00 – 13.00

w okresie od 1 października do 31 marca
wtorek 9.00 – 17.00
czwartek 9.00 – 17.00
trzecia sobota miesiąca 9.00 – 13.00

tel. 602 721 044

PSZOK przyjmuje odpady tylko posegregowane od osób indywidualnych w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Na PSZOK nie będą przyjmowane odpady, które nie są posegregowane.

Odpady przyjmowane są  tylko z terenu miasta i gminy Praszka.

Nie przyjmowane są odpady od osób prowadzących działalność gospodarczą.