Praszka jest gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym otwartym dla inwestorów. Istnieją tutaj dobre warunki do inwestowania i nawiązywania kontaktów. Tereny budzące zainteresowanie inwestorów położone są zarówno na obrzeżach miasta, jak i na obszarach wiejskich. Przeznaczone są one pod działalność przemysłową i rolniczą. Inwestorowi, który rozpocznie działalność na terenie gminy i utworzy nowe miejsca pracy gmina oferuje zwolnienie z lokalnych podatków, pomoc w załatwianiu formalności urzędowych. W Urzędzie Miejskim potencjalni inwestorzy znajdą informacje o wolnych obiektach i terenach, pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności, wykaz firm działających na terenie gminy, doradztwo.

Zapraszamy do Praszki inwestorów zainteresowanych inwestycjami w zakresie turystyki i rekreacji, partnerów do inwestycji ekologicznych, przemysłowych, gotowych podjąć współpracę z miejscowymi przedsiębiorstwami. Jedną z najbardziej pożądanych branż przemysłu jest branżą obróbki metali, jako tradycyjna związana z miastem Praszka, konieczne jest zagospodarowanie taniej siły roboczej o wysokiej wiedzy i doświadczeniu.

W ostatnim okresie występuje potrzeba rozwoju podmiotów gospodarczych zatrudniających kobiety. Zainteresowani jesteśmy uruchomieniem przedsiębiorstw w zakresie dziewiarstwa.

Powody, dla których warto inwestować na terenie gminy:

 • dogodne położenie komunikacyjne, przy drodze krajowej nr 42 i 45 leżącej w ciągu dróg łączących Wrocław z Częstochową i Opola z Łodzią, w sąsiedztwie dużych ośrodków gospodarczych – Opola, Częstochowy, Sieradza (ok. 60 km) oraz Wrocławia, Katowic i Łodzi (ok. 130 km),
 • dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna,
 • wykwalifikowana siła robocza,
 • posiadanie lidera w przemyśle o najnowocześniejszych technologiach w branży samochodowej – Neapco Europe Sp z o.o. (dawny tedrive Poland Sp.  z o.o.),
 • optymalna wielkość miasta z instytucjami ułatwiającymi prowadzenie działalności: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, bazą noclegową,
 • przychylność władz miasta.

Wśród inwestycji gminnych zrealizowanych w ostatnich kilku latach znajdują się:

 • skanalizowanie wsi w Gminie: Kowale, Strojec i Szyszków,
 • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
 • budowa sieci gazu ziemnego na terenie miasta,
 • modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka, w tym budowa kotłowni gazowych, przebudowa sieci cieplnych, budowa instalacji kolektorów słonecznych, termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznych,
 • przebudowa dróg gminnych m.in. drogi gminnej Lachowskie - Marki - Wierzbie

Kontynuowane są inwestycje służące uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich m.in. bydowa kanalizacji w miejscowościach Rozterk, Gana, Wygiełdów a także inwestycje drogowe m.in. przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska, i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość.