W dniu 20.06.2024 r., o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się III/2024 Sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II sesji Rady Miejskiej.
 4. 4. Informacja Burmistrza Praszki.
 5. 5. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2023 r.

  PDFOcena zasobów.pdf (2,04MB)

 6. 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 r.

  PDFSprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.pdf (38,61MB)

 7. 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Praszka.
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy.

  PDFUchwała.....III.2024.2024-06-20.- wotum zaufania.pdf (221,26KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

  PDFUchwała.....III.2024.2024-06-20.- zatwierdzenie sprawozdania fin.za 2023r.pdf (222,98KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

  PDFUchwała.....III.2024.2024-06-20.- udzielenie absolutorium.pdf (232,46KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2024 rok.
 12.  
 13. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 14.  
 15. 13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 16. 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.

  PDFUchwała.....III.2024.2024-06-20.- opłata przedszkola.pdf (234,09KB)

 17. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Praszka na lata 2024 - 2030”.
 18. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program Wspierania Rodziny w Gminie Praszka na lata 2024 – 2026”.
 19. 17. Zapytania i wolne wnioski.
 20. 18. Sprawy różne.
 21. 19. Zakończenie obrad.