Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XLIII/2014 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju wsi Szyszków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania „Remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1911 O w Rozterku”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia udziałów przez Gminę Praszka w kapitale zakładowym Spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rosochy z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.