Rada Miejska w Praszce informuje, że
w dniu 05 lutego 2014 r. o godz. 10 00 w Muzeum w Praszce
odbędzie się XXXVIII/2014 sesja Rady Miejskiej w Praszce


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium do chodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów na lata 2014-2020”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 289/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr 290/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Praszce.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Obszar funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy różne.