logoPOKL-UE.jpeg

Od lutego 2013 roku Gmina Praszka realizuje projekt pt. „Dobry start w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektem objętych jest sześć szkół podstawowych z terenu Gminy Praszka:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce (z klasami I-VI)
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce (z klasami I-VI)
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce (z klasami I-VI)
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach (z klasami IV-VI)
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu (z klasami I-III)
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu (z klasami I-VI)

Projekt adresowany jest do uczniów i uczennic klas I-VI szkół podstawowych Gminy Praszka.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

 1. zajęcia informatyczno-techniczne kl. I-III
 2. zajęcia z języka angielskiego kl. I-III
 3. zajęcia przyrodnicze kl. I-III
 4. zajęcia wyrównawcze kl. I-III
 5. zajęcia specjalistyczne z pedagogiem kl. I-III
 6. zajęcia informatyczno-techniczne kl. IV-VI
 7. zajęcia rozwijające matematyka kl. IV-VI
 8. zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV-VI
 9. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego kl. IV-VI .
 10. zajęcia specjalistyczne z pedagogiem kl. IV-VI .

Realizacja projektu: luty 2013 r. – maj 2014
Wartość projektu: 289.106,00 zł