Umowa o dofinansowanie nr RFRD/2023/G/39/R w dniu 24 sierpnia 2023 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 25.10.2023 r.

Nazwa Projektu: „Remont drogi gminnej nr 100901 O Wygiełdów-Pawłówka”

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 100901 O Wygiełdów-Pawłówka” zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy: 361 837,74 co stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych zadania.

Całkowita wartość inwestycji: 452 297,18 zł

Realizacja inwestycji: od października do listopada 2023 r.

Wykonawca robót budowlanych: PD TRAKT Sp. z o.o., Sp. k., ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork  

Krótki opis zadania:

Zadanie polegało na remoncie odcinka 1030 mb drogi gminnej nr 100901 O Wygiełdów - Pawłówka. Zakres prac obejmował sfrezowanie istniejącej, mocno zdegradowanej nawierzchni asfaltowej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Z kruszywa bazaltowego wykonano nowe dwustronne pobocza i zjazdy na działki przyległe do drogi. Zamontowano nowe oznakowanie pionowe, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

Remont drogi zrealizowany został w granicach istniejącego pasa drogowego, w terenie zabudowanym. Celem zadania było przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych drogi, co wpłynęło na poprawę komfortu i bezpieczeństwa dojazdu do nieruchomości znajdujących się na rozpatrywanym obszarze. Dzięki generalnemu remontowi wyeliminowane zostały częste bieżące naprawy nawierzchni jezdni.