W dniu 26.10.2023 r., o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się LVII/2023 Sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  PDFUchwala.Projekt.LVIII.2023.2023.10.26 - WPF.pdf (256,38KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  PDFUchwała.Projekt.LVIII.2023.2023.10.26- ws. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.pdf (182,38KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Praszce na lata 2023-2025.
  PDFUchwała.Projekt.LVIII.2023.2023.10.26- ws. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - lata 2023- 2025.pdf (1,21MB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego z Gminą Gorzów Śląski w sprawie odbioru i oczyszczania ścieków.
  PDFUchwala.Projekt.LVIII.2023.2023.10.26 - ws. porozumienia komunalngo.pdf (172,76KB)
 11. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów za rok szkolny 2022/2023.
 12. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki.
 13. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.