Regulamin Gminnego Konkursu na Wianek Świętojański

I Organizator:
Burmistrz Praszki .
Kontakt: M-GOKi S w Praszce, tel. 34/3591 104

II Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do: szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, firm, osób indywidualnych.

III Cele konkursu:
- Propagowanie regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego.
- Promowanie regionalizmu(rękodzieła ,ludowej twórczości artystycznej)
- Promowanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami rodzinnymi.

IV Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy konkursu powinni wykonać wianek z materiałów ekologicznych, ulegających biodegradacji takich np. jak: trawy, kwiaty, susz , wiklina itp., na podstawie tekturowej lub drewnianej, utrzymujący się na wodzie.

Każdą pracę konkursową proszę opatrzyć takim samym znakiem (symbolem) jak dołączona do pracy koperta, w której umieszczamy następujące dane: imię i nazwisko autora, a w przypadku, gdy reprezentuje szkołę, firmę, organizację, czy instytucję nazwę tejże.

Komisja konkursowa prace oceniać będzie w następujących kategoriach:
- Przedszkola
- Szkoły
- Organizacje, firmy, instytucje
- Prace indywidualne

Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo wykorzystania wianków do promowania w/w tematyki na potrzeby miasta.

V Terminy:
Organizatorzy proszą o dostarczenia prac do Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w godz.8.00 - 9.00 w dniu 26 czerwca 2010 roku. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia 26 czerwca 2010 roku podczas imprezy plenerowej, która odbędzie się w Praszce na Placu Zabaw.

VI Jury:
Prace oceniać będzie jury powołane przez Burmistrza Miasta.

VII Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody dla wykonawców trzech najlepszych prac w każdej kategorii.
Uwagi: Jury, biorąc pod uwagę poziom wykonanych prac, zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym Konkursie.