Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 17 czerwca 2014r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XLII/2014 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XL/2014 i XLI/2014 sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  4. zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok,
  5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji,
  6. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Praszka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Praszka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta i Gminy Praszka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Radłów, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie nr 28.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 21 obrębu Praszka jako działka nr 56/15 o pow. 0,0127 ha.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Praszki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.