W dniu 21.06.2023 r., o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się LIV/2023 Sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LIII/2023 sesji Rady Miejskiej
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Praszka.

  PDFRAPORT O STANIE GMINY za rok 2022.pdf (197,49KB)
  PDFZał. nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2022 rok.pdf (13,10MB)
  PDFZał. nr 2 - Roczny raport monitoringowy o s stanie realizacji SRGP na lata 2015-2025 za rok 2022.pdf (300,92KB)

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Praszki wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia Raportu o stanie gminy.

  PDFUchwała.Projekt.LIV.2023.2023.06.21- ws. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Praszki.pdf (166,96KB)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

  PDFUchwała.Projekt.LIV.2023.2023.06.21- ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu za 2022r.pdf (169,05KB)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

  PDFUchwała.Projekt.LIV.2023.2023.06.21- ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki.pdf (173,86KB)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Praszka na lata 2023 – 2027.

  PDFUchwała.Projekt.LIV.2023.2023.06.21- ws. wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Praszka na lata 2023-2027.pdf (218,26KB)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Osłonowego Gminy Praszka na rok 2023 „Wsparcie dla Seniora”.

  PDFUchwała.Projekt.LIV.2023.2023.06.21- OPS - program osłonowy WSPARCIE DLA SENIORA.pdf (373,51KB)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki.

  PDFUchwała.Projekt.LIV.2023.2023.06.21- ws. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki.pdf (170,16KB)

 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.