Rada Miejska w Praszce informuje, że
w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Muzeum w Praszce
odbędzie się XXXIX/2014 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Praszka na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość – Kozieł – Aleksandrów i na poszerzenie rowu melioracyjnego stanowiącego własność Gminy Praszka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Praszka jako działka nr 143/4 o powierzchni 0,0169 ha.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Bocznej w Praszce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Praszki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.