Gmina Praszka ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy studni wierconych o poborze wód podziemnych w ilości średniorocznie nie przekraczającej 5 m3 na dobę na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie gminy Praszka zgodnie z uchwalą Nr 80/XII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17.10.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka oraz uchwałą zmieniającą nr 365/LI/2023 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 9.03.2023r.

Warunki konkursu  i jego finansowanie:

Warunkiem otrzymania dofinansowania kosztów budowy studni wierconej jest brak możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej lub brak ekonomicznego uzasadnienia przyłączenia do tejże sieci lub brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości.

Ze środków budżetu gminy Praszka finansowane będą wyłącznie wydatki związane z zakupem i montażem urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej oraz elementów służących do przyłączenia budynku mieszkalnego do studni.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizacje przedsięwzięcia w wysokości 50 % udokumentowanych faktycznych wydatków lecz nie więcej niż 10 000,00 zł brutto.

Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia rozpoczęte po dacie zawarcia umowy dotacyjnej.

Zgłoszenia:

Prosimy o pisemne zgłaszanie chęci udziału w konkursie na przygotowanym druku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. nr 5 lub ze strony internetowej www.praszka.pl w zakładce ogłoszenia.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie  do 31.05.2023 roku.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

UWAGA:

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność wpływu wniosków.

Wnioski o udzielenie dofinansowania inwestycji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu gminy Praszka przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Praszce - pokój nr 5 tel. (34) 3592 457.

Załączniki:
PDFU80-XII-2019.pdf (898,71KB)
PDFU365.LI.2023.pdf (206,92KB)
DOCXWniosek - wersja edytowalna (13,49KB)
PDFWniosek - wersja do druku (102,39KB)