flaga i godło.png

Umowa o dofinansowanie nr RFRD/2021/G/55/U/2022 zawarta w dniu 25 maja 2022 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 10.10.2022 r.

Nazwa Projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 100961 O – ul. Powstańców Śląskich w Praszce

Dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy: 559 390,65 co stanowi 50,29% wydatków kwalifikowanych zadania.

Całkowita wartość inwestycji: 1 112 280,49 zł

Realizacja inwestycji: od maja do grudnia 2022 r.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

Opis inwestycji:

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100961 O – ul. Powstańców Śląskich w Praszce” zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie odcinka 437 mb ul. Powstańców Śląskich w Praszce.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe,
  • wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zajazdów,
  • montaż elementów drogi (krawężniki, obrzeża, itp.),
  • przebudowę i korektę zjazdów indywidualnych,
  • wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,
  • wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej,
  • wykonanie elementów organizacji ruchu, tj. dwa progi zwalniające z kostki betonowej oraz oznakowanie pionowe.

Tablica ul. Powstańców Śląskich w Praszce.jpeg