Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach konkursu Gmina Praszka może ubiegać się o środki finansowe na: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Warunki finansowe konkursu:

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 70 %  kosztów kwalifikowanych dla gmin o wskaźniku G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000 (wskaźnik dla gminy Praszka 1 559,88). Dotacja może być udzielona na zadanie, które nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości !

Zgłoszenia:

Prosimy o pisemne zgłaszanie chęci udziału w konkursie na przygotowanym druku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. nr 5 lub ze strony internetowej www.praszka.pl   w zakładce ogłoszenia.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie do 25.11.2022 roku.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

UWAGA:

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Praszka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2023r.  

W przypadku gdy wniosek Gminy Praszka nie zostanie zakwalifikowany do realizacji zadanie nie będzie realizowane

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Praszce - pokój nr 5 tel. (34) 3592 456.

Załączniki:
DOCXwniosek.docx (20,61KB)
DOCzalacznik_nr_1_ocena_stanu_i_możliwości_bezp_użytkowania_azbestu.doc (74,50KB)
DOCzalacznik_nr_2_oswiadczenie_wspolwlasciciela.doc (25,50KB)
DOCzalacznik_nr_3_zgodnosc_kserokopii_z_oryginalem.doc (26,50KB)
DOCzałącznik nr 5 RODO.doc (22,50KB)
DOCzałącznik nr 6 de minimis.doc (23,50KB)