Gmina Praszka realizuje projekt pn. Super Szkoły – Super Uczniowie w Gminie Praszka finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

DOCprojekt pn. Super Szkoły – Super Uczniowie .doc