flaga i godło.png

Umowa o dofinansowanie nr RFRD/2021/G/56/U/2022 zawarta w dniu 07 kwietnia 2022 r.

Nazwa Projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 100931 O – ul. Bocznej w Praszce”

Dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy: 568 269,90 co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych Zadania.

Całkowita wartość inwestycji: 947 116,50 zł

Realizacja inwestycji: od czerwca do września 2022 r.

Wykonawca robót budowlanych: REMOST Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

Opis inwestycji:

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100931 O – ul. Bocznej w Praszce” zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie odcinka 286 mb ul. Bocznej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 42/45 - ul. Piłsudskiego w Praszce.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe,
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników, zajazdów, zatoki autobusowej oraz zatoki postojowej,
 • montaż elementów drogi (krawężniki, obrzeża, itp.),
 • przebudowę i korektę zjazdów indywidualnych,
 • wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,
 • wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów oraz zatoki postojowej z kostki betonowej,
 • wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej,   
 • wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe).

Tablica ul. Boczna w Praszce.jpeg IMG_5983.jpeg