Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68
Wymagane dokumenty
  • podanie,
  • dowód tożsamości osoby wnoszącej podanie,
  • dowody potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Wysokość opłaty skarbowej

39,00 zł – zezwolenie

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.  

Termin składania dokumentów

na bieżąco 

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

Dodatkowe informacje

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Załączniki do pobrania

PDFWzór wniosku (120,90KB) o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa