Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68
Wymagane dokumenty
  • wniosek o nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca,
  • dowód osobisty matki/ojca dziecka (do wglądu),
  • dowód osobisty męża matki dziecka/żony ojca (do wglądu),
Wysokość opłaty skarbowej 0,00 zł
Forma płatności brak
Termin składania dokumentów na bieżąco 
Termin załatwienia sprawy niezwłocznie
Dodatkowe informacje

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. Powyższe ma zastosowanie w sytuacji, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC. Oświadczenia muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda. Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w miejscu przyjmowania oświadczeń. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza miejscem przyjmowania oświadczeń – protokół przekazywany jest niezwłocznie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
Tryb odwoławczy

Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

Załączniki do pobrania PDFWzór wniosku (121,15KB) o nadanie nazwiska męża matki lub żony ojca