Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • dowód osobisty lub paszport – do wglądu,
  • dowody potwierdzające istnienie ważnych powodów zmiany imienia lub nazwiska.

Wysokość opłaty skarbowej

37,00 zł – decyzja

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Termin składania dokumentów

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania w/w zmiany. W sprawach skomplikowanych - 2 miesiące.

Dodatkowe informacje

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granica mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula.
Z wnioskiem o zmianę nazwiska małoletniego dziecka występuje rodzic. Do zmiany wymagana jest zgoda drugiego rodzica (nie dotyczy rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej), a gdy dziecko ukończyło 13 lat – również jego zgoda. Zgodę na zmianę nazwiska wyraża się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem polskiego konsula.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia lub nazwiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1988).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
Tryb odwoławczy

Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC w ciągu 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Załączniki do pobrania

PDFWzór wniosku (254,51KB) o zmianę imienia i nazwiska oraz zgoda małoletniego na zmianę