Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

 • podanie
 • dowód tożsamości osoby wnoszącej podanie,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanego występuje pełnomocnik,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument potwierdzający stan cywilny – jeżeli mają stanowić podstawę sprostowania,
 • uwierzytelniony odpis lub wypis bądź reprodukcja materiałów archiwalnych – jeżeli wnioskodawca ubiega się o sprostowanie aktu na podstawie tych materiałów.

Wysokość opłaty skarbowej

39,00 zł – sprostowanie

17,00 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.  

Termin składania dokumentów

na bieżąco 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego mających stanowić podstawę sprostowania przez urzędy przechowujące księgi stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Sprostowanie dokonywane jest w formie czynności materialno-technicznej. W pozostałych przypadkach sprostowania aktu dokonuje sąd.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
 • Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Załączniki do pobrania

PDFWzór wniosku (124,12KB) o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia
PDFWzór wniosku (123,84KB) o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia dziecka
PDFWzór wniosku (125,88KB) o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie małżeństwa
PDFWzór wniosku (123,62KB) o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu