Zaświadczenie o stanie cywilnym
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • dokument tożsamości.

Wysokość opłaty skarbowej

38,00 zł – zaświadczenie

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.  

Termin składania dokumentów

na bieżąco 

Termin załatwienia sprawy

Jeśli akty stanu cywilnego, na podstawie których wydawane jest zaświadczenie znajdują się w rejestrze stanu cywilnego to zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie. Natomiast, jeśli aktów nie ma w rejestrze stanu cywilnego, to muszą one zostać do niego przeniesione i wtedy zaświadczenie zostanie wydane do 7 dni roboczych od złożenia wniosku, jeżeli akty w formie papierowej znajdują się w USC złożenia wniosku bądź do 10 dni roboczych od złożenia wniosku, jeżeli akty w formie papierowej znajdują się w innych USC niż złożono wniosek.

Dodatkowe informacje

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa osoba, której zaświadczenie dotyczy. Wniosek można złożyć do wybranego kierownika USC.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Wraz ze składanym wnioskiem składane jest oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na stan cywilny osoby, a nie zostały one zarejestrowane w USC. Przykładem może być ślub lub rozwód, który odbył się za granicą i nie został zarejestrowany w polskim USC. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
  •  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Załączniki do pobrania

 Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym