Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

 • podanie
 • dokument tożsamości,
 • zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o zaświadczenie nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
 • w przypadku kobiety, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18, prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 • pisemne pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia oraz dowód osobisty pełnomocnika – jeżeli zaświadczenie ma być wydane pełnomocnikowi.

Wysokość opłaty skarbowej

38,00 zł – zaświadczenie

17,00 zł – za pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.  

Termin składania dokumentów

do 6 miesięcy przed zawarciem małżeństwa 

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie winno zostać wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje

O wydanie zaświadczenia może ubiegać się obywatel polski oraz cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa zgodnie z przepisami Prawa prywatnego międzynarodowego jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
Podanie o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika USC.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Załączniki do pobrania

PDFWzór wniosku (125,07KB) o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą