Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenie, o którym mowa wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy posiadającego stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostki OSP.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  • do 4,% zawartości alkoholu oraz na piwo 
  • powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
  • powyżej 18 % zawartości alkoholu

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Parter pokój nr 1, tel. 034 3591-009 w. 108 lub 034 3592-458

Sposób załatwienia sprawy:

 

  1. Wymagane dokumenty:
    • DOCWniosek (33,00KB) o jednorazowe wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  2. Opłaty reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.473).
  3. Czas załatwienia: w ciągu 30 dni