Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce informuje, że w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXXIX/2022 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2022 rok.

  PDFUchwała.Projekt..XXXIX.2022.2022-03-10 - zmiany w budżecie.pdf (492,82KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFUchwała.Projekt..XXXIX.2022.2022-03-10 - zmiana WPF.pdf (695,92KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

  PDFUchwała.Projekt..XXXIX.2022.2022-03-10 - ekwiwalent OSP.pdf (186,20KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2022.

  PDFUchwała.Projekt..XXXIX.2022.2022-03-10 - program opieki nad zwierzetami 2022.pdf (514,51KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka działki nr 344/11 k.m. 1 obręb Miasto Praszka.

  PDFUchwała.Projekt..XXXIX.2022.2022-03-10 - zgoda na nabycie działki 344.pdf (180,27KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Praszce na lata 2022-2025.

  DOCXUzasadnienie do zmiany Uchwały..docx (12,68KB)

  PDFUchwała.Projekt..XXXIX.2022.2022-03-10 - program AA na lata 2022-2025.pdf (2,41MB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicy Kolorowej przy działkach od nr 1 do 7 w Praszce.

  PDFUchwała.Projekt..XXXIX.2022.2022-03-10 - petycja oświetlenie ul. Kolorowa.pdf (231,76KB)

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej kwestii szkodliwości maseczek i rozporządzenia o konieczności zakrywania ust i nosa.

  PDFUchwała.Projekt..XXXIX.2022.2022-03-10 - petycja szkodlwiość maseczek.pdf (230,24KB)

 14. 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. 15. Sprawy różne.
 16. 16. Zakończenie obrad.