Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

 1. dowody tożsamości nupturientów: Polak – dokument stwierdzający tożsamość, cudzoziemiec – ważny paszport (obywatele UE ważny paszport lub dowód osobisty),
 2. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisane w obecności kierownika USC lub polskiego konsula,
 3. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 4. w przypadku cudzoziemca, dokument stanowiący, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające z obowiązku złożenia tego dokumentu,
 5. w przypadku cudzoziemca oraz obywatela polskiego, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce – zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – zagraniczny dokument potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Wysokość opłaty skarbowej

84,00 zł – sporządzenie aktu małżeństwa

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024. Kasa Urzędu Miejskiego w Praszce przyjmuje płatności kartą płatniczą.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia wniosku.  

Termin składania dokumentów

do 6 miesięcy przed zawarciem małżeństwa 

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie winno zostać wydane w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje

Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński.
Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania.
Podstawą wydania zaświadczenia jest złożenie zapewnienia o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy).

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Załączniki do pobrania

PDFWzór wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa