Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, I piętro, pokój 17, tel. 34 359-24-68

Wymagane dokumenty

 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 2. dowód osobisty zmarłego lub paszport,
 3. zgoda prokuratora – jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania,
 4. dowód osobisty współmałżonka, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim
 5. pełnomocnictwo pisemne i dowód osobisty pełnomocnika, jeśli zgłoszenie zgonu dokonuje pełnomocnik,
 6. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
 7. paszport i książeczka wojskowa osoby zmarłej jeżeli są dostępne.

Wysokość opłaty skarbowej

17,00 zł – pełnomocnictwo (zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Forma płatności

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce, pokoju nr 22 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski nr konta: 10 10501171 1000 0022 0211 5024. Kasa Urzędu Miejskiego w Praszce przyjmuje płatności kartą płatniczą.

Termin wniesienia opłaty skarbowej: najpóźniej w dniu złożenia pełnomocnictwa.

Termin składania dokumentów

Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od sporządzenia karty zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

Dodatkowe informacje

Zgon należy zarejestrować natychmiast po otrzymaniu od lekarza karty zgonu, w urzędzie stanu cywilnego właściwym  dla miejsca, w którym zgon nastąpił.
Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

 • pozostały małżonek/ka,
 • krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 • szpital lub inny zakład jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie,
 • każdy kto posiada kartę zgonu i pełnomocnictwo osób uprawnionych do otrzymania odpisów z akt stanu cywilnego,
 • upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 709 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1904).
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 698).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.