Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenie, o którym mowa wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami gminy.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,% zawartości alkoholu oraz na piwo 
 • powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
 • powyżej 18 % zawartości alkoholu

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Parter pokój nr 1, tel. 034 3591-009 w. 108 lub 034 3592-458

Sposób załatwienia sprawy:

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
   • DOCWniosek (31,00KB) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/
   • DOCWniosek (31,50KB) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/
  • Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
   1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
   2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 
   3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
   4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) 
 2. Opłaty reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.473).
 3. Czas załatwienia: w ciągu 30 dni