Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnie poinformował, że Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  uznaje się teren obejmujący w gminie Praszka, miejscowości: Przedmość, Kik.

Jednocześnie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U.2017.722) wprowadziło obowiązek „zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych”.

W związku z powyższym informacje dotyczące utrzymywania drobiu w miejscowości Przedmość oraz Kik należy przekazać Pani Sołtys Przedmościa - Donacie Pawełczyk.

Mając powyższe na uwadze proszę o bezwzględne przestrzeganie obostrzeń w zakresie warunków: utrzymywania drobiu i innych ptaków, ich przemieszczania, wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstw.


Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze zagrożonym wynikające z ww Rozporządzenia na terenie miejscowości Przedmość oraz Kik:

§ 4.1. Na obszarze zagrożonym, nakazuje się:

  1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
  2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
  3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

2. Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

  1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych a obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński