Umowa o dofinansowanie nr RFRD/G/21/2020/U/2021 zawarta w dniu 18 maja 2021 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 17.08.2021 r. i Aneks nr 2 z dnia 17.12.2021 r.

Nazwa Projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie–Skłodowskiej w Praszce – Etap II”

Dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy: 348 674,83 co stanowi 76,95% wydatków kwalifikowanych zadania.

Całkowita wartość inwestycji: 453 147,69 zł

Realizacja inwestycji: od lipca do listopada 2021 r.

Wykonawca robót budowlanych: REMOST Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

Opis inwestycji:

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej w Praszce – Etap II” zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie odcinka 165 mb ul. Curie-Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Nałkowskiej i ul. Dąbrowskiej w Praszce.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych,
  • budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe,
  • wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zajazdów i chodników,
  • montaż elementów drogi (krawężniki, obrzeża, itp.),
  • przebudowę i korektę zjazdów indywidualnych,
  • wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,
  • wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej,
  • wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe.

Cel i efekt zadania:

Droga gminna nr 100933 O - ul. Curie-Skłodowskiej zlokalizowana jest w części południowo-zachodniej miasta Praszka. W ostatnich latach przy wymienionej drodze gminnej jak i przy pobliskich uliczkach powstaje wiele zabudowań mieszkalnych. Jest to teren najchętniej wybierany pod budowę domów jednorodzinnych na terenie Praszki. W związku z tym, że wspomniany teren znajduję się na peryferiach miasta panuje tam duży spokój ale jednocześnie zlokalizowany jest w niedużej odległości od centrum miasta i wszystkich instytucji i obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w naszym mieście.

Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo dojazdu i łatwiejszą dostępność do wspomnianych instytucji oraz może w przyszłości stanowić objazd centrum miasta w kierunku zachodnim. Na atrakcyjność tych terenów wpływ ma także budowana obwodnica Praszki, która zlokalizowana będzie w niedalekiej odległości i spowoduje łatwy i szybki wyjazd z miasta we wszystkich kierunkach.

Celem strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025 jest poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowy wymagają drogi istotne z perspektywy spójności wewnętrznej powiatu i gminy. Ważnym działaniem będzie poprawa oznaczenia dróg i dojazdu do ważniejszych obiektów i miejsc na terenie naszej gminy. Realizowane winny być także inwestycje drogowe punktowe, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa na drogach, w tym m.in. przebudowa miejsc niebezpiecznych oraz skrzyżowań, uspokojenia ruchu kołowego w centrum miejscowości. Przebudowany odcinek ul. Curie-Skłodowskiej w Praszce wpisuje się w cele przedstawione w strategii rozwoju naszej gminy.