Informacja statystyczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ilości i kwocie złożonych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze: PDFDane-statystyczne-dot.-realizacji-Programu-Czyste-Powietrze-Gminy-31.03.2024-1.pdf (178,12KB)


163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_3_-1-1536x864.png

Z Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”mogą korzystać  mieszkańcy Gminy Praszka w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 34 3592 456, 34 3592 457 lub w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Praszce.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta na generatorze wniosków o dofinansowanie oraz  informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze należy przygotować następujące dokumenty:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na generatorze wniosków o dofinansowanie oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego
 • założone konto na generatorze wniosków o dofinansowanie,  adres internetowy do założenia takiego konta:  https://gwd.nfosigw.gov.pl/UserAccount/LogIn
 • PESEL swój oraz współmałżonka i/lub współwłaściciela budynku
 • numer księgi wieczystej
 • numer działki
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
 • wartość dochodu/rodzaj PIT
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku)
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce) , nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania)
 • załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/ lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością) współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową)
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

O kredycie Czyste Powietrze

O dotacji z prefinansowaniem

PDFBroszura Programu Czyste Powietrze obowiązująca od 03.01.2023 r.pdf (1,39MB)

Dokumenty dotyczące zmienionego naboru wniosków obowiązującego od 03.01.2023 r. w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zostały zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pod adresem: Portal Beneficjenta - Opole (wfosigw.opole.pl).

KredytCzystePowietrze.jpeg

W naszej gminie cyklicznie organizowane są spotkania dla mieszkańców w tematyce programu Czyste Powietrze

20230619_174003.jpeg

9dd21431-f9f8-4c91-8a0c-9a60d75ed2dc.png

Zmiany w Programie Czyste Powietrze.jpeg