Informacja statystyczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ilości i kwocie złożonych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze: PDFDane_statystyczne_w_podziale_na_Gminy.pdf (154,73KB)


ulotka-1.jpeg

Z Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Praszka, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 34 3592 456, 34 3591 009 w.106, lub w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Praszce.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze należy przygotować następujące dokumenty:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego
 • założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta: https://portal.wfos.krakow.pl/register_of
 • PESEL swój oraz współmałżonka i/lub współwłaściciela budynku
 • numer księgi wieczystej
 • numer działki
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
 • wartość dochodu/rodzaj PIT
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku)
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania)
 • załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/ lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością) współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową)
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian

ulotka-2.jpeg