Informacja statystyczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ilości i kwocie złożonych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze: PDFDane-statystyczne-dot.-realizacji-Programu-Czyste-Powietrze-Gminy-30.06.2024-1.pdf (181,89KB)


grafika strona 2.jpeg

Z Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”mogą korzystać  mieszkańcy Gminy Praszka w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 34 3592 456, 34 3592 457 lub w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Praszce.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta na generatorze wniosków o dofinansowanie oraz  informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze należy przygotować następujące dokumenty:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem, bądź dane do swojego profilu zaufanego
 • PESEL swój oraz współmałżonka
 • numer księgi wieczystej
 • numer działki
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
 • wartość dochodu/rodzaj PIT
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce) , nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania)
 • załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/ lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością) współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową)
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian

Przydatne linki:

wez_dotacje_grafika_4.jpeg

sprawdzaj_oferty_1200x627.png

zmiany czyste powietrze.jpeg


W naszej gminie cyklicznie organizowane są spotkania dla mieszkańców w tematyce programu Czyste Powietrze

20230619_174003.jpeg

11.04.2024 r.jpeg

Projekt Doradztwa Energetycznego wziął udział w obchodach Dni Praszki 22.06.2024 r. Mieszkańcy mogli zasięgnąć informacji o Programach dotacyjnych WFOŚiGW w Opolu i NFOŚiGW w Warszawie. Dodatkowo najmłodsi mogli sprawdzić swoją wiedzę w dziedzinie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

IMG_20240622_192511.jpeg