W dniu 1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić do CEEB wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

Termin złożenia deklaracji:

  • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.);
  • deklarację, która dotyczy nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek złożenia deklaracji:

Każdy właściciel/zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.

Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji:

  • w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Sposób składania deklaracji:

  • w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie; (Urząd Miejski w Praszce Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka);

Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie:  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

UWAGA: Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.