niepelnosprawnosc4ikony-300x300.png

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny do dnia 30 września 2020 r. zobowiązany jest do powołania w swojej jednostce koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora należy:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Praszce;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działań w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  4. przedstawienie Burmistrzowi Praszki bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań.

Dane teleadresowe koordynatora:

Magdalena Dzięcioł, tel. 34 359 24 66 lub 34 359 10 09, email: