Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach konkursu Gmina Praszka może ubiegać się o środki finansowe na: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgodnych z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Warunki finansowe konkursu:

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 70 % kosztów kwalifikowanych dla gmin o wskaźniku G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000 (wskaźnik dla gminy Praszka 1 559,88). Dotacja może być udzielona na zadanie, które nie zostało zakończone przed złożeniem wniosku.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości !

Zgłoszenia:

Prosimy o pisemne zgłaszanie chęci udziału w konkursie na przygotowanym druku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. nr 5 lub z niniejszej strony internetowej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie do 30.06.2021 roku.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

UWAGA:

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Praszka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku gdy wniosek Gminy Praszka nie zostanie zakwalifikowany do realizacji zadanie nie będzie realizowane

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Praszce - pokój nr 5 tel. 34 3592 456.

Załączniki:
DOCXwniosek.docx
DOCzalacznik_nr_1_ocena_stanu_i_mozliwosci_bezp_uzytkowania_azbestu.doc
DOCzalacznik_nr_2_oswiadczenie_wspolwlasciciela.doc
DOCzalacznik_nr_3_zgodnosc_kserokopii_z_oryginalem.doc
DOCzalacznik_nr_4_zgloszenie_do_starostwa.doc
DOCzałącznik nr 5 RODO.doc
DOCzałącznik nr 6 de minimis.doc