Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w trybie online odbędzie się XXIX/2021 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2021 rok.PDFbudżet.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Praszka na 2021 rok.PDFzmiany do budżetu.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka.PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Praszka.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 - 2023.PDFw sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017 - 2023.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Praszka.PDFw sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Praszka.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki.PDFw sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Praszki.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa wsi Strojec.PDFw sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa wsi Strojec.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty za koncesje na alkohol.PDFw sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty za koncesje na alkohol.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wytyczenie drogi wewnętrznej gminnej o nr 199 we wsi Skotnica oraz doprowadzenie jej do stanu używalności.PDFw sprawie rozpatrzenia wniosku o wytyczenie drogi wewnętrznej gminnej o nr 199 we wsi Skotnica oraz.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia oraz wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Dąbrowskiej w Praszce.PDFw sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy oświetlenia oraz wykonania nawierzchni asfaltowej.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.PDFw sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka.PDFw sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy.pdf
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021.PDFzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2021..pdf
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.